ก.แรงงาน เร่งบรรเทาผลกระทบนายจ้าง-ลูกจ้าง จากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID – 19

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กำชับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกจังหวัด เร่งรวบรวมข้อมูลและความต้องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19

ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน กล่าวว่าหม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความห่วงใยในกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 จึงได้สั่งการให้มีการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทุกจังหวัด เพื่อกำชับให้หน่วยงานฯ เร่งรวบรวมข้อมูลและความต้องการให้ความช่วยเหลือเยียวยาของสถานประกอบการและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาทิ กิจการโรงแรม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า และให้รายงานไปยัง “ศูนย์ปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การว่างงานจากผลกระทบภาวะโรคระบาดโควิด – 19” ของกระทรวงแรงงานเป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างตรงตามความต้องการ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่หารือร่วมกับผู้ประกอบการเพื่อรับฟังความคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น พบว่า มาตรการในระยะเร่งด่วนสถานประกอบการและนายจ้างมีความต้องการให้ภาครัฐสนับสนุนหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับใช้ในสถานประกอบการ ลูกจ้าง และลูกค้า สำหรับมาตรการในระยะยาว ได้แก่ การจัดหางานรองรับหากมีการเลิกจ้าง การฝึกอาชีพเพิ่มเติมให้แก่ลูกจ้าง และขอให้กองทุนประกันสังคมให้วงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เป็นต้น

ดร.ดวงฤทธิ์ฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการด้านการให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการและลูกจ้าง โดยให้กรมการจัดหางาน ซึ่งมีภารกิจหลักในด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้แก่ประชาชน จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างสำหรับลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง จำนวนกว่า 80,000 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบข้อมูลสถานประกอบการในกลุ่มเสี่ยงที่มีการเลิกจ้างงาน พร้อมทั้งให้ความรู้และดูแลสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกรณีถูกเลิกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดเตรียมหลักสูตรต่างๆ เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มเติม (up skill) แก่แรงงานให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ สำนักงานประกันสังคม จะร่วมสร้างการรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 การดูแลตนเองของลูกจ้างผู้ประกันตนในสถานประกอบการอีกด้วย