หม่อมเต่า มอบ กกจ. ลงพื้นที่ป้อนงานแรงงานถึงบ้าน

หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19 หลังแรงงานไทยในต่างประเทศจำนวนมากต้องเดินทางกลับประเทศไทยมอบหมายกรมการจัดหางาน ส่งเจ้าหน้าที่จัดหางานทั่วประเทศ ปฏิบัติการช่วยเหลือเชิงรุก  เคาะประตูบ้าน สำรวจความต้องการ

นายสุชาติ  พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เปิดเผยว่า ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงแรงงาน (ศปก.รง.) หม่อมราชวงศ์ จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้กรมการจัดหางาน จัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัด ลงพื้นที่หางานให้แรงงานไทยที่กลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง COVID-19 รวมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้างงานชั่วคราว จากสถานการณ์การแพร่ระบาด ภายในประเทศ

“ แรงงานไทยส่วนหนึ่งมีการเข้าถึงงานจากการประชาสัมพันธ์ของกรมการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดแล้ว แต่ทางกรมฯ จะเร่งทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของกระทรวงแรงงาน เช่น ข้อมูลตำแหน่งงานว่างในพื้นที่ การพัฒนาทักษะฝีมือ การแนะแนวอาชีพการประกอบอาชีพอิสระ หรือการกลับไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมาย เป็นต้น ซึ่ง ขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ กว่า 6 หมื่นอัตรา โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำรวจความต้องการของแรงงาน มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ณ แหล่งชุมชน จัดตั้งตู้  job box เพื่ออำนวยความสะดวกในการหาตำแหน่งงานสำหรับคนหางานและนายจ้าง ซึ่งเริ่มด่านแรกตั้งแต่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมือง  อีกทั้งหลังพ้นระยะกักตัว 14 วัน จะส่งหน่วยเชิงรุกลงพื้นที่ให้คำปรึกษา แนะนำและเตรียมความพร้อมสำหรับการหางานทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงบ้านอีกทางหนึ่ง เพื่อให้แรงงานไทยได้มีอาชีพ มีรายได้  ส่งเสริมการมีงานทำให้ได้มากที่สุด”  นายสุชาติฯ กล่าว