ศูนย์สตรีฯ ลำพูน ขานรับมาตรการป้องกันภัย COVID 19 ของกระทรวง (พม.) พร้อมรับ-รุก ปรับทุกด้าน บริการฝึกอาชีพฟรี “การเย็บหน้ากากผ้า” ตามโครงการ “สค รั้วครอบครัวป้องกันภัย COVID 19”

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นางวริยา สนิทวา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ของประเทศไทยในปัจจุบันแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19) อัตราที่สูงขึ้น รัฐบาลจึงได้บูรณาการขอความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการร่วมกันเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) โดยนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการประกาศกระทรวงพม.เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID -19) และมีข้อสั่งการให้กรมต่างๆของกระทรวง พม. สอนการจัดทำหน้ากากแบบผ้าและประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาสาสมัคร เครือข่าย จิตอาสาและประชาชนผู้ที่สนใจมาร่วมกันทำหน้ากากแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายกันเองภายในชุมชน จากนั้นนำไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ขาดแคลน เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันและส่งเสริมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ภายใต้สังกัดกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยนางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและครอบครัว ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับมาตรการและข้อสั่งการของกระทรวง พม. จึงมอบนโยบายให้ศูนย์”ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมอาชีพ “หลักสูตรเย็บหน้ากากอนามัย(แบบผ้า)” ภายใต้กิจกรรม “สค รั้วครอบครัว ป้องกันภัย COVID-19” เริ่มให้บริการ สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 9เมษายน 2563 เวลา 09.00น. -16.00น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยทางศูนย์ๆ มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค สถานที่ฝึกอบรม ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน ถนนลำพูน -ป่าซาง ตำบลตันธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ผู้ที่สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพ เบอร์โทร 053-092420ต่อ 24 นอกจากนี้ ยังให้มีการดำเนินการโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น 3 วัน คือ”หลักสูตรเย็บหน้ากากผ้าปิดจมูก” ระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2563 โดยจัดอบรมทั้งภายในศูนย์และภายในชุมชน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและ บริบทพื้นที่ภาคเหนือจากหมอกควันไฟป่าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 อีกทางหนึ่งด้วย ภายใต้แนวคิดที่ว่า ” เรียนฟรี มีจิตอาสา ร่วมใจกันทำหน้ากากผ้า เพื่อป้องกันภัยโควิด-19″