กปน. สานต่อ “แคมป์รักษ์น้ำ” มุ่งสร้างนักอนุรักษ์ฯ รุ่นใหม่ แก่เยาวชนบางเลน จ.นครปฐม

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แค้มป์รักษ์น้ำ” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนสถาพรวิทยา อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้เยาวชนในพื้นที่เข้าใจที่มาของแหล่งน้ำ ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อม ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พร้อมความสนุกสนาน จำนวน 4 ฐาน คือ ฐานสายชลงาม น่ามอง ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและวัฏจักรของน้ำ รวมถึงการอนุรักษ์แหล่งน้ำในลุ่มน้ำแม่กลอง ฐานทดลอง วิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนได้ทดลองการวัดค่าต่าง ๆ ในน้ำ ได้แก่ ค่าความนำไฟฟ้า และค่าความเป็นกรดด่าง ฐานน้ำสะอาด ปลอดภัย ให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำ อาทิ น้ำผิวดิน น้ำใต้ดิน และความรู้เกี่ยวกับ “ความนำไฟฟ้า” ที่ใช้เป็นตัวชี้วัดการปนเปื้อนของแหล่งน้ำ และ ฐานประปาใส่ใจ ชุมชน เป็นการเรียนรู้เครื่องมือเเละอุปกรณ์ประปา รวมทั้งทดลองต่อท่อประปาตามเเบบจำลอง และซ่อมท่อหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ประปาแบบง่าย ๆ ในบ้าน ช่วยลดน้ำสูญเสียจากการรั่วไหล โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 169 คน จากโรงเรียนสถาพรวิทยา โรงเรียนวัดลำพญา โรงเรียนวัดนราภิรมย์ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกันนี้ กปน. ได้มอบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และทุนอาหารกลางวันรวมมูลค่า 40,000 บาท แก่ทั้ง 4 โรงเรียนอีกด้วย

นายปริญญา กล่าวว่า กปน. ได้จัดกิจกรรมแคมป์รักษ์น้ำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558 โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 30 โรงเรียน เพื่อสร้างความรู้และจิตสำนึกให้กลุ่มเยาวชนซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการรักษาทรัพยากรและดูแลแหล่งน้ำในชุมชน โดยที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมในหลายพื้นที่ อาทิ จ.สมุทรสงคราม จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับเสียงตอบรับที่ดี เยาวชนเห็นความสำคัญทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

**********************************