ก.แรงงาน จัดเวทีประลองทักษะที่สุพรรณบุรี วัดฝีมือเยาวชนด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ใช้สนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ประชันเยาวชนด้านเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี (สพร. 2 สุพรรณบุรี) เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ใช้เป็นสนามแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ใน 2 สาขาประเภททีม ได้แก่ สาขาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ โดยจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2563 สาขาเมคคาทรอนิกส์ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 10 ทีม 20 คน และสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ มีผู้เข้าแข่งขันจำนวน 9 ทีม 18 คน โดยผู้เข้าแข่งขันเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษา ณ สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ เช่น สาขาเมคคาทรอนิกส์ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช เป็นต้น

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า เยาวชนเหล่านี้ต้องแข่งขันภายใต้กติกาที่เข้มงวด สาขาเมคคาทรอนิกส์ ผู้เข้าแข่งขันต้องประกอบเครื่องจักรตามแบบที่กำหนด เขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ HMI ตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบเครื่องจักร ใช้เวลาในการแข่งขัน 10 ชั่วโมง 30 นาที ส่วนสาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ ผู้เข้าแข่งขันต้องประกอบหุ่นยนต์ เขียนโปรแกรมการทำงาน เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านโลจิสติกส์ตามที่กำหนด ใช้เวลาในการแข่งขัน 13 ชั่วโมง 11 นาที ผลการแข่งขันจะประกาศพร้อมกันในวันที่ 20 มีนาคม 2563 เยาวชนที่ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานครั้งนี้จะได้รับโอกาสเป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 13 ณ ประเทศสิงคโปร์และการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับนานาชาติต่อไป

“ทั้งสองสาขามีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ โดยถูกกำหนดให้เป็น 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน EEC จากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกระบุว่า ในช่วงปี 2560-2566 มีความต้องการแรงงานสาขานี้ในพื้นที่ EEC ถึง 96,000 ตำแหน่ง การแข่งขันจึงเป็นการพิสูจน์ศักยภาพให้เห็นถึงขีดความสามารถของเยาวชน ที่จะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนในอนาคต พร้อมกระตุ้นให้เกิดการผลิตแรงงานฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงานอีกด้วย” อธิบดีกพร. กล่าว