กสร.เสริมศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง มุ่งพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการลูกจ้าง

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างทั่วประเทศ มุ่งเน้นให้บริการลูกจ้างอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร. ได้จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างขึ้นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างและนายจ้างค้างจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้าง ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงปัจจุบันได้ช่วยเหลือลูกจ้างแล้ว 72,000 คน เป็นเงิน 660 ล้านบาท ซึ่งเงินที่จ่ายให้ลูกจ้างนี้กสร. มีสิทธิไล่เบี้ยคืนจากนายจ้าง พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี โดยมีพนักงานตรวจแรงงาน ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับกองทุน ตั้งแต่การชี้แจงให้ลูกจ้างได้รับรู้สิทธิ การรับคำขอรับเงินสงเคราะห์ การติดตามชดใช้เงินคืนหนี้ เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนฯ มีประสิทธิภาพในทุกด้านและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน กสร. จึงได้จัดอบรมพนักงานตรวจแรงงาน นิติกร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ที่บรรจุใหม่ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 90 คน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกองทุนและสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า การอบรมเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง จัดขึ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ ซึ่งกสร. เชื่อมั่นว่าบุคลากรของกรมที่ผ่านการอบรมจะกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนดำเนินงานของกองทุนให้มีผลสัมฤทธิ์ที่ดี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของกองทุน และลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเต็มที่