คัดแยกขยะมูลฝอย

วันที่ 16 มีนาคม 2563 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการลดขยะ จัดประชุมทบทวนความรู้ความเข้าใจ และซักซ้อมแนวทางการดำเนินการลด คัดแยกขยะมูลฝอยภายใน อ.อ.ป. ให้กับผู้ปฏิบัติงานและพนักงานทำความสะอาดในสำนักงานกลาง โดยมี นายธีระยุทธ กลัดพรหม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องฝึกอบรม (ชั้น 1) องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ถนนราชดำเนินนอก

สำหรับการจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทบทวน และสร้างความรู้ความเข้าใจในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย และของเสียอันตรายในสำนักงานกลางให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น