อบต.สุขฤทัย จับมือศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดอุทัยธานี ปิ้งไอเดียเร่งฝึกเจลล้างแห่งแรกของจังหวัดพร้อมทำหน้ากากอนามัยผ้า ครู ก ขานรับนโยบาย รมต.พม.(COVID 19) โคโรน่า 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นาย ณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุทัยธานี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดยผู้อำนวยการศูนย์ (นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา)เปิดเผยว่า นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้บูรณาการทุกภาคส่วนในการฝึกเจลล้างมือหน้ากากอนามัยผ้า ร่วมกับครูประจำแผนกตัดเย็บและคลินิคซ่อมแซมเสื้อผ้าทำการผลิตหน้ากากอนามัยจากเศษวัสดุผ้าเหลือใช้ แจกฟรีให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอาชีพ อบต.และประชาชน ในเขตพื้นทีจำนวน 7002 คน 2200 ครัวเรือน ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมาตรการกระทรวง พม. กระทรวงมหาดไทย โดยจะเร่งผลิตและเปิดสอน จัดทำ “หน้ากากอนามัย &เจลล้างมือ”จำนวน 10,000 ชิ้น และเจลล้างมือ 3,000 ขวด เพื่อหวังให้ประชาชนที่สนใจสมัครเข้าอบรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับนำกลับไปทำใช้ได้เอง พร้อมทั้ง นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้กล่าวเพิ่มเติมในการจัดฝึกผู้อบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการฝึกให้จิตอาฝึกทำเป็นและนำไปใช้ในครัวเรือของตนเองและเป็นอาชีพทำจำหน่ายในช่วงหน้สกากอนามัยผ้าขาดแคลนจากท้องตลาดและเจลล้างมือโดยเบื้องต้นเน้นแจกจ่ายฟรีให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ในชุมชนและผู้รับบริการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนและประชาชนทั่วไป เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการที่หน้ากากอนามัยมีราคาแพงและหาซื้อได้ยากในช่วงนี้ นายสุรัตน์ คุณพิพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย ได้กล่าวในตอนท้าย