กรมปศุสัตว์ จัดสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กระถินสำหรับอาหารสัตว์

วันที่ 16 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้มอบหมายให้ นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เป็นประธาน การสัมมนาระดมความเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง กระถินสำหรับอาหารสัตว์ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 46 ราย ประกอบด้วย 1.ภาครัฐ 38 ราย (กระทรวงเกษตรฯ 35 ราย มหาวิทยาลัย 3 ราย) 2.ภาคเอกชน 6 ราย(ผู้รับซื้อ ผู้ใช้เลี้ยงสัตว์)และ 3. ภาคเกษตรกรผู้ผลิต 2 ราย ณ. โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม