กสม. ห่วงกรณีนักศึกษารุ่นพี่ซ้อมรุ่นน้องละเมิดสิทธิฯ แนะสถาบันการศึกษาให้ความรู้-ดูแลการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานคณะทำงานด้านสิทธิผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็ก การศึกษา และการสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีนักศึกษาสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บจากการถูกรุ่นพี่ทำโทษด้วยการทำร้ายร่างกายจนมีอาการม้ามแตก ว่า กรณีดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่น่าห่วงกังวลยิ่ง เนื่องด้วยที่ผ่านมาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนักศึกษาในสถาบันการศึกษาหลายครั้ง ซึ่งบางกิจกรรมเป็นเหตุให้เกิดการใช้ความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิในชีวิตและร่างกายของนักศึกษา

อย่างไรก็ดี แม้กรณีล่าสุดที่เกิดขึ้นจะเป็นการทำโทษรุ่นน้องนอกเขตสถาบันการศึกษาและเกิดเหตุในยามวิกาล แต่ขอเรียกร้องให้สถาบันการศึกษาให้ความใส่ใจและเฝ้าระวังการจัดกิจกรรมของนักศึกษาให้มากขึ้น โดยที่การจัดกิจกรรมรับน้องหรือกิจกรรมสานความสัมพันธ์ของนักศึกษาควรเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสบการณ์และสติปัญญาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความสามัคคีอย่างสร้างสรรค์ สถาบันการศึกษาจึงควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาในการจัดกิจกรรมที่จะต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของรุ่นน้องและเคารพในหลักสิทธิมนุษยชนควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามกฎหมายและผู้กระทำความผิดอาจได้รับโทษซึ่งจะส่งผลให้ต้องสูญเสียอนาคตและโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย

นางฉัตรสุดา กล่าวเพิ่มเติมว่า กสม. จะติดตามสถานการณ์การจัดกิจกรรมของนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยหวังว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายกรณีจะเป็นตัวอย่างให้นักศึกษารุ่นพี่มีความระมัดระวังในการจัดกิจกรรมมากขึ้น และสถาบันการศึกษาทุกแห่งจะได้ร่วมกันตรวจสอบ ติดตาม และให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาเพื่อป้องกันมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนในลักษณะดังกล่าวอีกต่อไป