รมช.กษ.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ปักป้ายยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. จ.กระบี่ ที่ถูกครอบครองผิดกฎหมาย

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รมช.กษ) ลงพื้นที่ปักป้ายยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ จ.กระบี่

รมช.กษ พร้อมคณะเดินทางไปยังพื้นที่เป้าหมาย แปลงที่ดิน No ๖๐๒ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ ซึ่งมี พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี  ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ กล่าวต้อนรับ และรายงานสรุปผลการดำเนินการ และ ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  ต่อมา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำการปักป้ายประกาศยึดพื้นที่เป้าหมาย แปลงที่ดิน No ๖๐๒ และแถลงข่าวการยึดพื้นที่ที่ครอบครองโดยมิชอบด้วยกฎหมายในเขตปฏิรูปที่ดิน

รมช.กษ. เผยว่า “ส.ป.ก. มีพื้นที่อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๑๒,๘๑๒-๒-๔๐ ไร่ คาดว่าจะสามารถยึดคืน เนื้อที่ ๑๐,๔๕๐-๐-๗๐ ไร่ แปลงแรก คือ รายแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด เนื้อที่ประมาณ ๙๗๖-๐-๐๓ ไร่ ซึ่งสามารถยึดคืนได้ทั้งแปลง ที่ดินตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินโครงการป่าห้วยทังและป่าหนองน้ำแดง ท้องที่ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่”

ปัจจุบัน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้มีการออกแบบผังแปลงที่ดิน ทำการสำรวจถนนสายหลัก สายซอย สำรวจแหล่งน้ำ รวมทั้งดำเนินการประมาณราคาในการล้มและสับต้นปาล์มน้ำมัน เป็นเงินจำนวน ๓,๑๒๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างนำเสนอคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป

“อีกสองแปลง คือ รายแปลงบริษัท สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) มีการครอบครองที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๑,๘๓๖-๒-๓๗ ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ ๙,๔๗๔-๐-๖๗ ไร่ คือ ๑) แปลงท้องที่ตำบลพรุเตียว และตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๔,๖๔๙-๒-๖๓ ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ ๔,๒๐๐-๑-๗๗ ไร่ ๒) แปลงท้องที่ตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง และ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๗,๑๘๖-๓-๗๘ ไร่ คาดว่าจะยึดคืนเนื้อที่ ๔,๒๗๓-๒-๙๐ ไร่” รมช.กษ. กล่าว

ด้าน ดร.วิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวว่า “การลงพื้นที่ปักป้ายในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศยึดคืนพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๖/๒๕๕๙ แปลง No ๖๐๒ เนื้อที่ประมาณ ๖๘๓ ไร่ ท้องที่บ้านหว่างคลองไทย หมู่ที่ ๙ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เพื่อนำที่ดินมาจัดสรรให้แก่ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาลต่อไป ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลในการเร่งแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับเกษตรกรและผู้ยากไร้ผ่านวิธีการปฏิรูปที่ดิน โดยมุ่งหมายที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปัจจัยการผลิต รวมถึงการผลิตและการจำหน่ายให้เกิดผลดียิ่งขึ้น” เลขาธิการ ส.ป.ก. กล่าวถึงภารกิจสำคัญของส.ป.ก.