ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจ ปี63 ของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 15, 16, 17) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และคณะ ได้ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ส.ป.ก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โดยมี นายเกษม สังข์ทอง ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการประชุมแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมประชุมและรายงานผลการดำเนินงานตามภารกิจ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เลขที่ 999 ถนนวชิราวุธดำเนิน ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ในการนี้ ผู้ตรวจราชการกรม ได้รับฟังรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค และให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์และให้กำลังใจแก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานและการวางแผนการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

ในวันเดียวกัน เวลา 13.00 น. ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรมและปศุสัตว์ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ (เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หรือ เครือข่าย ศพก.) ของนายทองพูล พาระแพน ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดย นายทองพูล พาระแพน ได้ให้การต้อนรับและนำชมแปลงเกษตรกรรมและปศุสัตว์ซึ่งเลี้ยงหมู พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ หมูดำ หนูนาพันธุ์เนื้อ ไก่ไข่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง ปลา และหอยโข่ง และนายบุญธรรม สืบทอง เป็นผู้มีองค์ความรู้ในด้านการเลี้ยงหนูนาพันธุ์พกใหญ่ เลี้ยงหมูและจำหน่ายลูกสุกรลูกผสม 4 สายพันธุ์ เช่นพันธุ์ลาจน์ไวท์ พันธุ์แลนด์เรซ พันธุ์ดูร็อค พันธุ์เปียแตรง มาตราฐาน GFM (ฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม GOOD FARMING MANAGEMENT) การปลูกพืชโดยปุ๋ยคอกทำเองจากมูลของสุกร และดูแลอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นอย่างดี ณ บ้านเลขที่ 150 หมู่ 7 บ้านสวนป่าแม่เมาะ ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง