กปน. มอบเงินสนับสนุนโครงการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) มอบเงินสนับสนุนโครงการของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ ของสภากาชาดไทย ได้แก่ โครงการ “ปันน้ำใจ ให้น้ำดื่ม” เพื่อช่วยเหลือชุมชนในถิ่นทุรกันดารให้มีน้ำสะอาดสำหรับอุปโภค บริโภค และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการมอบแท็งก์น้ำดื่มให้แก่ผู้ประสบภัย วัด โรงเรียน และชุมชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อเก็บสำรองน้ำสะอาดไว้ใช้ในฤดูแล้งและฤดูฝน จำนวน 100,000 บาท และ “โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่และความพิการอื่น และโครงการยิ้มสวยเสียงใส” เพื่อให้ผู้ป่วยปากแหว่ง เพดานโหว่ได้รับการผ่าตัด ใส่เพดานเทียม จัดฟัน และแก้ไขการพูดในเวลาที่เหมาะสมและต่อเนื่อง จำนวน 50,000 บาท โดยมี นายแพทย์พิชิต ศิริวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ


กองบริหารงานข่าว ฝ่ายสื่อสารองค์กร

โทรศัพท์ 0 2504 0123 ต่อ 1111, 2536

โทรสาร 0 2500 2579