ปภ.ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือ – ลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนอย่างเต็มกำลัง

ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน หลายพื้นที่มักเกิดสภาพอากาศแปรปรวนจากอิทธิพลของพายุฤดูร้อน ทั้งฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บตก และลมกระโชกแรง สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) จึงได้ประสานจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือป้องกันและลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนครอบคลุมทุกด้าน

เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัย

การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า โดยจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อประสานพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือและแจ้งเตือนภัยแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

มุ่งเน้นความปลอดภัยของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับการแจ้งข้อมูลสถานการณ์ภัยแก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว รวมถึงประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในช่วงเกิดพายุฤดูร้อน การบริหารจัดการภัยของภาครัฐ และช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

จัดเตรียมทรัพยากรด้านสาธารณภัยให้พร้อมเผชิญเหตุ โดยจัดเตรียมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องจักรกลประจำพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที

ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบอาคาร ป้ายโฆษณา สิ่งก่อสร้าง รวมถึงไม้ยืนต้นตามที่สาธารณะ ให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง ตลอดจนเชิญชวนประชาชนจิตอาสา  ร่วมสอดส่องและดูแลสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย

เตรียมพร้อมเผชิญเหตุ

ช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม เมื่อเกิดวาตภัยที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ ให้เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามกฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งมอบภารกิจ พื้นที่ปฏิบัติงาน และผู้รับผิดชอบที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน

ผนึกกำลังฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว โดยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่จัดทีมช่างประชารัฐดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายอย่างเร่งด่วน สำหรับระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหาย ให้ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขซ่อมแซมให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้บูรณาการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาพายุฤดูร้อนอย่างเป็นระบบ เน้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว