ปปง. ย้ำ! ผู้เสียหายในคดี นายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา(กรณีถูกหลอกให้ลงทุนในธนาคาร UDBP) รีบยื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิภายใน 25 มี.ค. นี้

วันที่ 12 มีนาคม 2563 พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (เลขาธิการ ปปง.) กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการธุรรรมมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีฉ้อโกงประชาชน รายคดี นายเควิน ลัย และนายหยาง  เฉา หยวน กับพวก จำนวน 18 รายการ พร้อมดอกผล รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 38,881,245.38 บาท    ไว้ชั่วคราว ซึ่งต่อมาสำนักงาน ปปง. ได้มีการเปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิในรายคดีดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ สำนักงาน ปปง. นั้น

สำนักงาน ปปง. ขอชี้แจงว่า กรณีการดำเนินการกับทรัพย์สินและการเปิดรับคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ ในรายคดีดังกล่าว เป็นการดำเนินการเฉพาะกรณีที่นายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา ได้ร่วมกันใช้ชื่อในการก่อตั้งธุรกิจในชื่อ United Development Bank of Pacific หรือ ธนาคาร UDBP โดยมิใช่สถาบันการเงิน เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจผิดว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือเป็นธนาคารสาขาของธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งอย่างถูกต้อง โดยมีการชักชวนให้บุคคลสมัครเข้าเป็นสมาชิกเข้าร่วมลงทุนและหาเครือข่าย ในธุรกิจ แอบอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนและค่าคอมมิชชั่นในอัตราสูง เท่านั้น โดยไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกรณีการหลอกให้ประชาชนร่วมลงทุนแชร์ลูกโซ่บริษัท ยูฟัน สโตร์ จำกัด และบริษัท ยูฟัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด     แต่อย่างใด

สำหรับผู้เสียหายในรายคดีนายเควิน ลัย และนายหยาง หยวน เฉา กรณีถูกหลอกให้ร่วมลงทุนในธนาคาร UDBP สามารถมายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายพร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่สำนักงาน ปปง. ตั้งแต่บัดถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ เว้นแต่ กรณีมีเหตุอันควรที่ไม่อาจยื่นคำร้องได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ได้แก่ อยู่ต่างประเทศ, เจ็บป่วยจนไม่สามารถดำเนินการได้ และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง, เสียชีวิต หรืออยู่ระหว่างการตั้งผู้จัดการมรดก, เหตุอันควรในกรณีอื่นๆ (ถ้ามี) โดยต้องยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลาอันสมควรนับแต่วันที่เหตุดังกล่าวที่ไม่อาจยื่นคำร้องนั้นได้สิ้นสุดลง หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถโทรสอบถามได้ที่ สายด่วน ปปง. 1710