กคช. บูรณาการฐานข้อมูล Big Data ร่วมกับ สนค. และ GBDi เพื่อพัฒนาข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ระหว่าง กคช. กับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และ กคช. กับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) โดย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นางสาวพิมพ์ชนก  วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า และ นางสาวธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563
ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติ ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยแห่งชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อบูรณาการฐานข้อมูลที่อยู่อาศัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน พร้อมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ที่อยู่อาศัย เพื่อสนับสนุนการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่อาศัยได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยแห่งชาติ ยังมุ่งสู่การจัดการสารสนเทศเพื่อความมั่นคงในการมีที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเครือข่าย โดยบูรณาการฐานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การเคหะแห่งชาติตระหนักว่า ข้อมูลจากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศการวางแผนการดำเนินงาน การตัดสินใจ หรือการแก้ปัญหาด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในระดับองค์กรและประเทศชาติ

จึงได้กำหนดจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร ระหว่างการเคหะแห่งชาติกับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) และการเคหะแห่งชาติกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาและการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลที่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในทุกพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ให้เป็นกลไกที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงเป้าหมาย