กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๘ ปี ชูวัคซีนคุ้มกันความจนสร้างด้วยการทำบัญชี

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ครบรอบ ๖๘ ปี พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ และมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ากรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและการบัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เกษตรกร และประชาชน ให้เกิดความโปร่งใส เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร กำหนดระบบบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชีให้เหมาะสม ให้คำปรึกษาแนะนำ และให้ความรู้ด้านการบริหารการเงินการบัญชีแก่คณะกรรมการและสมาชิกของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีข้อมูลที่เชื่อถือได้และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการสอบบัญชี ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมการจัดทำบัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกร เยาวชน และประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างทักษะและความสามารถในการวางแผนชีวิตของครอบครัวทั้งในด้านการออม การใช้จ่าย การก่อหนี้และการจัดการความเสี่ยง สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเป็นรูปธรรม อยู่ได้อย่างมีความสุข พอกินพอใช้ สร้างภูมิคุ้มกันความจนด้วยการทำบัญชี

ทั้งนี้ ” การดำเนินงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์มุ่งเน้นการทำงานไปที่การตรวจสอบเพื่อป้องกันและควบคุมการทุจริตภายในสหกรณ์  เนื่องจากสหกรณ์เป็นสถาบันที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน หากเกิดการทุจริตจะก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อประชาชนโดยตรง การทำงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงเป็นกลไกสำคัญในการตรวจหาหลักฐานเชิงประจักษ์ที่แสดงให้เห็นถึงการทุจริตของสหกรณ์ ซึ่งหากสามารถตรวจพบแต่เนิ่นๆ และอย่างทันท่วงที ก็จะสามารถระงับยับยั้ง หรือบรรเทาความเสียหาย ที่จะเกิดขึ้นแก่พี่น้องประชาชนได้ นอกจากนี้ ได้มุ่งหวังให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมกันบูรณาการนำพาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ก้าวเดินอย่างมั่นคง สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน รวมทั้งเน้นย้ำความสำคัญของงานด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางบัญชีสู่พี่น้องเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ และประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้ สามารถนำระบบบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการสู่ความสำเร็จ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ ระยะ ๒๐ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เพื่อนำพาประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”รมช. กล่าว