อว.ออกประกาศมหาวิทยาลัยลดค่าเทอม-เรียนออนไลน์ลดผลกระทบโควิด19

“สุวิทย์ เมษินทรีย์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ออกประกาศขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัย-สถาบันอุดมศึกษาสังกัด อว. ลดค่าเทอม-ค่าธรรมเนียมการศึกษาเทอมหน้า หวังลดภาระค่าใช้จ่ายนักศึกษา-ผู้ปกครอง พร้อมพิจารณาจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ และลดค่าเช่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยช่วยลดผลกระทบในภาวะวิกฤติโควิด-19

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ขยายวงกว้างขึ้นทั่วโลก ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม กระทรวง อว. เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบุคลากร นิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการในสถานศึกษา ด้วยเหตุนี้ กระทรวง อว. จึงได้ออกประกาศกระทรวง ฯ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 โดยขอความร่วมมือจากสถาบันอุดมศึกษาในสังกัด อว.ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองและนิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจในช่วงนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าเช่าพื้นที่แก่ผู้ประกอบการรายย่อยลง ตามความเหมาะสม

2.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาที่เรียกเก็บจากนักศึกษาในภาคการศึกษาที่จะถึงนี้ เป็นกรณีพิเศษ

3.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่เร่งด่วน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในการบริหารลงเพื่อนำงบประมาณดังกล่าวไปสนับสนุนการจ้างงานนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ในกิจการของสถาบันอุดมศึกษาตามความเหมาะสม

4.ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในช่วงภาวะวิกฤติ

5.ให้อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค รวมทั้งเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เมืองนวัตกรรมอาหารและหน่วยงาน พิจารณาปรับลดค่าบริการต่าง ๆ ที่เรียกเก็บจากSMEs, Start up และประชาชนทั่วไป เป็นกรณีพิเศษ

6.ให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณากำหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ขอให้หน่วยงานและสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความช่วยเหลือตามความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์พร้อมทั้งรวบรวมมาตรการให้ความช่วยเหลือดังกล่าว โดยแจ้งมายังสำนักงานปลัดกระทรวงฯ