กสร. ใช้ GLP ดัน “สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและเกษตรยั่งยืน”

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมมือเกษตรกร ภาครัฐ ภาคเอกชน อำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา ส่งเสริม GLP ในกิจการมันสำปะหลัง ร่วมขับเคลื่อนสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า กสร.ได้ร่วมมือกับบริษัท อินกริดิออน (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะเลขานุการสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทย กรมโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ผู้นำชุมชน สถานประกอบกิจการและแกนนำกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตร อย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี GLP โดยได้มีการให้ความรู้และประโยชน์ของ การนำ GLP ไปใช้ในกิจการแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 61 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชนตำบลมิตรภาพในอำเภอสีคิ้ว จำนวน 9 หมู่บ้าน นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี หรือ GLP (Good Labour Practices) ไปใช้ในกิจการมันสำปะหลังตลอดห่วงโซ่การผลิต

อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า พื้นที่ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เป็นตำบลนำร่อง ในการขับเคลื่อน ” สีคิ้วโมเดลสู่อุตสาหกรรมและการเกษตรอย่างยั่งยืนต้นแบบ” ในมิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสิ่งแวดล้อม และมิติด้านสังคม ซึ่งในมิติภาคสังคมยั่งยืนนั้น กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่นำ GLP ไปใช้ในกิจการของตนจะได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้าถึงสิทธิแรงงาน ไม่ใช้แรงงานเด็ก ไม่ใช้แรงงานบังคับ มีค่าตอบแทนที่ถูกต้อง มีความปลอดภัยในการทำงานโดยเฉพาะการใช้สารเคมี มีเสรีภาพ มีสวัสดิการ ที่เหมาะสม และแสดงให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้รับรู้ถึงการให้ความสำคัญเรื่องความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงานของผู้ประกอบการไทยอีกทางหนึ่งด้วย