ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานภารกิจการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ ตามภารกิจการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี นางสาววารินทร์ อดุลยติธรรม เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นายอดิศักดิ์ สมบูรณ์กิตติกรนิติกรชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวนิตยา ทวีสิน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายพงษ์พันธุ์ราขพัด นายช่างสำรวจชำนาญงาน ผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางพันทิพา ตันหยง เจัาพนักงานธุรการชำนาญงาน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพนิดา นามสีฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจและประสานราชการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมประชุมและรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนภารกิจและแผนยุทธศาสตร์ รวมถึงรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และให้คำปรึกษา คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติราชการในกลุ่มงานต่างๆ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เลขที่ 111 หมู่ 11 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี (ชั้น 3) ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัด ปราจีนบุรี

ภายหลังการประชุมผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บสารบบที่ดิน และการจัดเก็บซอง ส.ป.ก.4-06 ก ภายในสำนักงาน การปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี

จากนั้นได้ไปตรวจสถานการณ์พื้นที่ประสบภัยแล้ง และงานปรับปรุงถนนลูกรัง ณ บริเวณสระประปาหมู่บ้านบ้านขุนด่าน หมู่ 10 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

และเยี่ยมชมกิจการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านเขาไม้แก้ว หมู่ 4 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นายสุนทร คมคาย ประธานกลุ่มฯ ให้การต้อนรับและนำชมกิจการ ซึ่งสมาชิกของกลุ่มฯ ได้รับที่ดินจาก ส.ป.ก. เมื่อปี พ.ศ.2550 มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพและธุรกิจการเกษตร จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ผลผลิตส่วนใหญ่ เป็นผลไม้และพืชผักสวนครัวเกษตรอินทรีย์ ส่งไปจำหน่าย ที่ ร้านเลมอนฟาร์ม โรงพยาบาลอภัยภูเบศร และโรงพยาบาลอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วย

…………………………………………….