รองอธิบดี ชป. ร่วมรับองคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามฯโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลาง จ.ฉะเชิงเทรา

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี พร้อมด้วย พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโจนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

โดยมี นายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน นางสาวเกษร จำปา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน นายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 นายธเนศ ปลื้มคิด ผู้อำนวยการโครงการชลประทานฉะเชิงเทรา นายธำรงศักดิ์ นคราวงศ์  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางประกง นายสัณฐิต พีรานนท์ ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนข้าราชการกรมชลประทานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ในการนี้ องคมนตรี ได้เป็นประธานการประชุม ติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำโจนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน และรองอธิบดีกรมชลประทาน กล่าวบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนและกล่าวบรรยายสรุปการดำเนินงานและสถานการณ์ของลุ่มน้ำโจนตามลำดับ

จากนั้นในช่วงบ่าย คณะองคมนตรี ได้ลงพื้นที่ไปยังอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนที่ 2 เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและชมทัศนียภาพของอ่างเก็บน้ำฯ ณ หมู่ 10 ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมได้เยี่ยมเยือนกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจน จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.นางวิเชียร ปราบพาล 2.นางวันเพ็ญ ศรีสงคราม ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนที่ได้นำองค์ความรู้จากการอบรมของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ มาประยุกต์ใช้ในการประอาชีพ โดยเฉพาะการปรับปรุงบำรุงดินด้วยปุ๋ยคอก การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ ส่งผลให้สามารถเพาะปลูกพืชผักได้ตลอดทั้งปี จากนั้นคณะฯ ได้เดินทางมายังศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเพื่อนั่งรถรางเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์ฯ และโครงการส่วนพระองค์ พร้อมชมระบบน้ำชลประทานที่อยู่ภายในศูนย์ฯ

อนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2  ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,895 ไร่ แต่เดิมพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีสภาพเสื่อมโทรม เนื้อดินเป็นทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  มีการชะล้างพังทลายของดินสูง ดินรองรับน้ำได้เพียง 30 มิลลิเมตร แต่ในภายหลังด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานแนวทางการพัฒนาศูนย์ฯ ทำให้ปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อุดมสมบูรณ์ด้วยดินและระบบน้ำ ทั้งยังทำหน้าที่เสมือน “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” (Living Natural Museum) และเป็นศูนย์รวมการพัฒนาแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) กล่าวคือ เป็นทั้งศูนย์สรรพวิทยาการ และการพักผ่อนหย่อนใจไปในคราวเดียวกัน