พาณิชย์ สรุปผลการจับกุมผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยเพิ่มเป็น 115 ราย (ประจำวันที่ 11 มี.ค. 63)

นายบุณยฤทธิ์  กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รายงานผลการจับกุมดำเนินคดีผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ของ วันที่ 10 มีนาคม 2563 จำนวน 8 ราย ดังนี้

– กรุงเทพฯ จำนวน 3 ราย โดยเป็นการกระทำผิดในข้อหาขายเกินราคาควบคุม 2 ราย และข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย 1 ราย

– ต่างจังหวัด จำนวน 5 ราย ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสกลนคร และจังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นการกระทำผิดในข้อหาขายเกินราคาควบคุมทั้งห้าราย

โดยสถิติการจับกุมดำเนินคดีผู้กระทำความผิดถึงวันที่ 10 มีนาคม 2563 มีการจับกุมดำเนินคดีไปแล้ว รวมทั้งสิ้น 115 ราย แบ่งเป็นการจับกุมในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 80 ราย และในต่างจังหวัด 35 ราย โดยแยกเป็นความผิดแต่ละข้อหาจากจำนวนการจับกุม 115 ราย ดังกล่าว พบว่าเป็นการจับกุมข้อหาขายเกินราคาควบคุม 10 ราย ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคา 29 ราย และข้อหาขายแพงเกินสมควร 76 ราย ในจำนวนนี้เป็นการกระทำความผิดจากการขายผ่านออนไลน์จำนวน 16 ราย และมีผู้ถูกจับกุมทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ทั้งนี้ ผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ในข้อหาขาย เกินราคาควบคุมจะได้รับโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท ข้อหาไม่ปิดป้ายแสดงราคาขายมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท ในข้อหาขายแพงเกินสมควรมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท และหากเป็นผู้นำเข้าหรือตัวแทนจำหน่ายก็ต้องแจ้งปริมาณการถือครองสินค้าต่อกรมการค้าภายใน หากฝ่าฝืนจะมีความผิดซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท ด้วย

หากพบเห็นผู้กระทำผิด โปรดแจ้งข้อมูลและหลักฐานมายัง สายด่วน 1569 หรือสื่อโซเชียลของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์