กรมการแพทย์แผนไทยฯ จับมือภาคีเครือข่ายทั้งหอการค้าไทย และบริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด (CLT) สนับสนุนแหล่งเงินทุนพร้อมองค์ความรู้ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ลงนามความร่วมมือกับนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ ด้านสมุนไพร สามารถพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง ทั้งด้านนวัตกรรม และการบริหารจัดการธุรกิจ เตรียมความพร้อมในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้ธุรกิจสมุนไพร เป็นแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยกรอบข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีระยะเวลา 2 ปี

พร้อมกันนี้นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับ พ.ท.นราวิทย์ เปาอินทร์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)จำกัด (CLT) เพื่อร่วมกัน ช่วยเหลือพัฒนาขีดความสามารถของกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ปลูกพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในการสนับสนุนตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ สร้างมาตรฐาน ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมแผนปัจจุบัน มีคุณภาพและความปลอดภัย รวมทั้งยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ให้เป็นที่ยอมรับ ส่งผลให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศ      และต่างประเทศ มีส่วนช่วยให้การสนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยกรอบความข้อตกลงร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี

ทั้งนี้การลงนามร่วมกับ 2 หน่วยงาน จะมีผลทำให้การดำเนินการพัฒนาธุรกิจสมุนไพรไทย มีความสะดวกและคล่องตัวมากขึ้น ทั้งในด้านข้อมูลวิชาการสนับสนุนให้ผลิตภัณฑ์ หรือสมุนไพรไทย เป็นที่ยอมรับมากขึ้นในตลาดสากล และยังมีสามารถช่วยสนับสนุนด้านการเงินการลงทุน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป