ปตท. รับรางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2020 ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS  2020” ประเภทอุตสาหกรรมพลังงาน จาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานในพิธี โดยนิตยสาร Business+ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดขึ้น เพื่อมอบรางวัลให้แก่องค์กรที่มีศักยภาพ ประสบความสำเร็จระดับสูงสุดของแต่ละประเภทอุตสาหกรรม มีหลักธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม และมีการปรับกลยุทธ์องค์กรตามยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน นอกจากนี้ภายในงานเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) ยังได้รับรางวัลประเภทอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่ง จึงนับเป็นการตอกย้ำความสามารถในการดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. สู่ระดับสากล รวมถึงได้รับการยอมรับจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศอีกด้วย


โทรศัพท์   0-2537-1313

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)