ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปทุ่งขนาน ณ บ้านบ่อยาง จังหวัดจันทบุรี

ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. และปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปทุ่งขนาน พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขดปฏิรูปที่ติน และตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ภารกิจงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ณ บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

วันที่ 10 มีนาคม 2563 นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม (เขตตรวจราชการที่ 9,13,14) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายเกรียงศักดิ์ ประกอบศรี ปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี นายอุทัย ทรงศิริ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน นางสาวธนัญญา ตลับทอง นิติกรปฏิบัติการ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย นางสาวอัจฉรา โสมาศรี นักวิชาการเงินและบัญชีจนชำนาญการ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ นายชิตพล มะกรูดอินทร์ นายช่างสำรวจอาวุโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ นางสาวพรพรรณ ภูวนธรรม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ นางสาวพนิดา นามสีฐาน เจ้าหน้าที่ตรวจและประสานราชการ กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง ได้ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บสารบบที่ดิน และลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพืชผักอินทรีย์และผลิตภัณฑ์แปรรูปทุ่งขนาน พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมที่มิได้ใช้ประโยชน์ ส.ป.ก.ได้ส่งเครื่องจักรกล มาดำเนินการปรับพื้นที่ และนำมาจัตให้เกษตรกรเข้าประโยชน์ รายละ 2.5 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่ ปลูกพืชผักปลอดภัย และพืชผักอินทรีย์ แบ่งออกเป็น แปลงเกษตรกรรม 2.5 ไร่ แปลงที่อยู่อาศัย 0.5 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ออกจากกันอย่างเป็นสัดส่วน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยในแปลงที่อาศัยอนุญาตให้ปลูกไม้ยืนต้นไว้บริโภคได้ ส่วนแปลงเกษตรกรรมนั้น ได้ส่งเสริมปลูกพืชพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมตามความต้องการของเกษตรกรปัจจุบันมีเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ทั้งสิ้นจำนวน 83 ราย ได้รับการจัดที่ดินแล้ว จำนวน 74 ราย ประกอบด้วยเกษตรกร 2 ประเกท

1.จัดที่ดินให้ผู้ขึ้นทะเบียนปัญหาที่ดินทำกิน จำนวน 26 ราย

2.โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่จำนวน 57 ราย (อยู่ระหว่างทดลองการทำประโยชน์ 7 ราย) ปัจจุบันมีแปลงว่าง จำนวน 40 แปลงมีแปลงสาธิตการปลูกหญ้าแฝก 1 แปลง เนื้อที่ 2.5 ไร่ ได้ส่งเสริมงานฟื้นฟูสภาพแวดล้อม พื้นที่ปลูกป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ 10 ไร่พื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติดำเนินการโดยหน่วยนาวิกโยธิน เนื้อที่ประมาณ 42 ไร่ และพื้นที่ปลูกป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื้อที่ประมาณ 9 ไร่

สำหรับผลผลิตในนิคมเศรษฐกิจพอเพียงฯเป็นพื้นที่เกษตรปลอดภัย ผลผลิตในกลุ่มเป็นพืชผักปลอดภ้ย หลากหลายชนิด เกษตรกรมีระบบการผลิต ทั้งปลูกเพื่อบริโภคและจำหน่ายเป็นรายได้ ได้แก่ ข้าวอินทรีย์ พืชสมุนไพรต่างๆ และพืชผักปลอดภัย อาทิ หน่อไม้ฝรั่ง ผักชีตะไคร้ มะเขือพวง ผักบุ้งจีน แตงกวา และมะละกอ เกษตรกรปลูกพืชหมุนเวียนตามสภาพแวดล้อมและกลไกการตลาดท้องถิ่น ทำให้มีผลผลิตที่หลากหลายชนิดไว้จำหน่ายตลอดปี

นอกจากนี้ ผู้ตรวจราชกรม และคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ในพื้นที่งานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บริเวณสระเก็บน้ำ ความจุ 96,500 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งพื้นที่ประสบปัญหาน้ำแห้งขอด ไม่มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร จากนั้นได้ตรวจติดตามแปลงที่ดินของเกษตรกรที่ค้างชำระหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ บ้านบ่อยาง หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี