กรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ (วปอ.๕๘) ร่วมเปิดโครงการ CSR ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อบต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วันเสาร์ ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขยายผลการส่งเสริมสิทธิผู้สูงอายุตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมทั้งเป็นตัวแทนของกรมกิจการผู้สูงอายุรับมอบเงินทุนสนับสนุนสำหรับซ่อมบ้านผู้สูงอายุจำนวน ๕ หลัง และสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ภายใต้ความร่วมมือประชารัฐกับโครงการ CSR วปอ.๕๘ พร้อมร่วมเปิดโครงการ CSR พร้อมคณะวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ (วปอ.๕๘) ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อบต.บางลี่ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ. เป็นสถาบันหลักในการสร้างคน สร้างความมั่นคง สร้างชาติ มีหน้าที่จัดการศึกษาหลักสูตรเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ และการป้องกันราชอาณาจักร ในการวางแผนและนโยบายระดับชาติ การพัฒนายุทธศาสตร์ชาติ

คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๘ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการ CSR เชิงสร้างสรรค์นี้ เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน เป็นต้น และส่งเสริมให้ชุมชนสามารถยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเป็นพลังในการขับเคลื่อนชุมชน สังคมต่อไป