กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับไอเดียออกแบบคาแรคเตอร์มาสคอต ในการประกวด DIP Character Design Contest 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบคาแรคเตอร์ (DIP Character Design Workshop) ณ ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบ (TCDC) กรุงเทพฯ เพื่อแนะนำความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบ และแนะแนวทางการต่อยอดทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ อันเป็นการสร้างมูลค่าให้แก่ผลงานที่สร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและกูรูในแวดวงการออกแบบคาแรคเตอร์ร่วมถ่ายทอดเคล็ดลับและมุมมองที่น่าสนใจจากประสบการณ์จริง พร้อมทั้งเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประกวดในโครงการ DIP Character Design Contest 2018” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท

นางสาวนุสรา กาญจนกูล รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า “ผลงานสร้างสรรค์ประเภทงานลิขสิทธิ์ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่งที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับผู้สร้างสรรค์และผลักดันเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ โดยแต่ละผลงานจะมีมูลค่าที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งตัวผลงานและชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์ผลงาน ผลงานลิขสิทธิ์จึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในยุค 4.0 ที่มีเป้าประสงค์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม รวมทั้งการเน้นภาคบริการมากขึ้น การนำเสนอผลงานลิขสิทธิ์ประเภทงานศิลปกรรมในลักษณะของภาพการ์ตูนในรูปแบบมาสคอตของกรมทรัพย์สินทางปัญญา จึงเป็นการเชื่อมโยงให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาด้วยภาพลักษณ์ที่ง่ายต่อการเข้าถึง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้จากผลงานทรัพย์สินทางปัญญาได้อย่างมั่นคงต่อไป”

กิจกรรมภายในงานอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบคาแรคเตอร์ (DIP Character Design Workshop) ประกอบด้วย การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พื้นฐานการออกแบบคาแรคเตอร์ โดย อาจารย์จรรยา เหตะโยธิน และอาจารย์จรรยา เหตะโยธิน จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมถ่ายทอดความรู้ในเรื่องของการสร้างเรื่องราวและข้อมูลของตัวละคร วิธีการสร้างรูปร่างที่น่าสนใจในการออกแบบตัวละคร องค์ประกอบของงานออกแบบที่ไม่ควรมองข้าม ความชัดเจนของท่าทางตัวละคร รวมทั้งการตรวจสอบท่าทาง จนถึงกระบวนการนำตัวละครไปใช้ในงานจริง นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคการออกแบบคาแรคเตอร์ โดยนางสาวเขมะศิริ นิชชากร ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา นายวันชนะ อินทรสมบัติ Art director และผู้ร่วมก่อตั้ง Studio Kun บริษัทออกแบบคาแรคเตอร์การ์ตูนซึ่งมีส่วนร่วมในงานออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชั่น 9 ศาสตรา และคุณสันติ เลาหบูรณะกิจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิธิตา แอนิเมชั่น จำกัด ทอปส์ครีเอเตอร์ ของ Line Sticker

นายวันชนะ อินทรสมบัติ Art director และผู้ร่วมก่อตั้ง Studio Kun กล่าวว่า “ภาพวาดตัวการ์ตูนที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา สามารถนำมาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าและสร้างชื่อเสียงให้กับผู้สร้างสรรค์ได้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำ ผลิต จำหน่าย หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานลิขสิทธิ์ของตน ปัจจุบันตัวการ์ตูนที่มีชื่อเสียงนั้น ไม่อาจอาศัยเพียงรูปลักษณ์ภายนอก หรือความสวยงามในเชิงศิลปะเพียงอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยส่วนประกอบที่สำคัญคือการออกแบบหรือการสร้างคาแรคเตอร์ เพื่อสร้างตัวการ์ตูนให้มีบุคลิกลักษณะ อุปนิสัยที่โดดเด่น สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ที่พบเห็นได้ ทั้งยังต้องมีความต่อเนื่องในการใช้ตัวการ์ตูนตามสื่อและงานต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คนสามารถจดจำได้ ด้วยลักษณะพิเศษต่างๆ ดังกล่าว การใช้ตัวการ์ตูนจึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการนำเสนอข้อมูลและภาพลักษณ์ขององค์กรในการสื่อสารผ่านความน่าสนใจของตัวการ์ตูน โดยอาศัยลักษณะจำเพาะของตัวการ์ตูนกับข้อมูลเนื้อหาที่ต้องการสื่อในรูปแบบที่คนทั่วไปสามารถเข้าถึง และสามารถส่งต่อหรือเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ ได้สะดวกและง่ายขึ้น การประกวด DIP Character Design Contest 2018 จึงเป็นเวทีที่นอกจากจะเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงพลังความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังเป็นการเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา และเห็นถึงแนวทางการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบคาแรคเตอร์ (DIP Character Design Workshop) จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมฟรี ได้ที่เว็บไซต์ https://goo.gl/forms/JTzJ5u5VqpiMrMnA2

พร้อมกันนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งผลงานการออกแบบคาแรคเตอร์กรมทรัพย์สินทางปัญญา เข้าร่วมประกวดในโครงการ “DIP Character Design Contest 2018” ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยผลงานที่ได้รับรางวัลจะนำมาใช้ในการรณรงค์และกิจกรรมต่างๆ ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา ผู้สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 25 สิงหาคม 2561 ติดตามรายละเอียดการส่งผลงานเข้าประกวดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมทรัพย์สินทางปัญญา www.ipthailand.go.th หรือ Facebook : Dip Character Design www.facebook.com/dipcharacter

 

————————————