ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรด้านการแปรรูปโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิตการเกษตรและปศุสัตว์ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปี 2563 จัดโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ณ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20ราย กิจกรรมวันนี้ คือ การแปรรูปแหนมหมู ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นอย่างดี