ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์ฯ สตรีทำดี…เพื่อสังคม”

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โดย ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์ฯ สตรีทำดี…เพื่อสังคม” ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

นางลักษณา อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “ศูนย์ฯ สตรีทำดี…เพื่อสังคม ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเสริมสร้างการมีจิตสาธารณะที่ดี โดยนำผู้รับการฝึกวิชาชีพรุ่นประจำปี 2561 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จำนวน 162 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดเรือนนอน ห้องสุขา ฯลฯ ให้บริการตัดผมชาย เสริมสวยสตรี นวดบำบัดผ่อนคลาย และกิจกรรมนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกัน ปลูกต้นรวงผึ้ง พรรณไม้ประจำพระองค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศน์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง กล่าวด้วยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการปลูกฝังความเป็นจิตอาสา “การเป็นผู้ให้ สุขใจกว่าเป็นผู้รับ” รวมถึงสนับสนุนให้ผู้รับการฝึกวิชาชีพ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เป็นผู้มีจิตสาธารณะที่ดี มีโอกาสทำความดีเพื่อสังคม รู้จักความเสียสละ ความร่วมมือร่วมใจในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน รวมถึงการดูแลและการให้ช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุอีกด้วย