“บิ๊กอู๋”ลงพื้นที่นครพนม เผยแพร่งานประกันสังคมเข้าถึงผู้ประกันตนตามแนวทางประชารัฐ

รมว.แรงงาน เปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม”สร้างความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนในพื้นที่ กำชับเจ้าหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน พัฒนางานประกันสังคมเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม” ณ ห้องประชุมโรงแรมบลูโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยกล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานประกันสังคมได้มีการพัฒนาระบบการให้บริการและปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน กองทุนประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งหวังให้นายจ้าง ลูกจ้าง และผู้ประกันตนได้รับความรู้ ความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดี รวมถึงได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประกันสังคม

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมในครั้งนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านประกันสังคม ที่ปรึกษาทางการแพทย์ ผู้แทนคณะกรรมการประกันสังคม และสื่อมวลชน มาเป็นวิทยากรในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการจัดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้กลุ่มเป้าหมายได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนร่วมกันหาแนวทางมาพัฒนาระบบงานประกันสังคมให้มีความเหมาะสม และดำเนินไปในทิศทางเดียวกันตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล จะทำให้โครงการนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างมาก

“ขอให้ตระหนักว่าการให้บริการสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนจะต้องเข้าถึงผู้ประกันตนทุกคนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้ประกันตนได้มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเอง ซึ่งเจ้าหน้าที่เองจะต้องเป็นผู้ที่สามารถให้ความรู้ที่ถูกต้อง ด้วยการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ในการประสานความร่วมมือ ร่วมใจ ในการเผยแพร่ความรู้ด้านการประกันสังคมให้เข้าถึงผู้ประกันตนในพื้นที่ได้อย่าง” พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวในท้ายสุด