กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผย กรมการจัดหางาน ออกหนังสือด่วน ประกาศข้อสั่งการและมาตรการเร่งด่วน เพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระยะแรกจะเร่งประสานแจ้งข้อมูลคนงานที่เดินทางกลับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายจัดหางานจังหวัดดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วน

กรมการจัดหางาน สั่งเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบสิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค หากเป็นสมาชิกกองทุนฯ จะมีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากโรคระบาด ซึ่งทางการของประเทศนั้นๆได้ประกาศกำหนดแล้ว จำนวน 15,000 บาท

นอกจากนี้ ยังได้จัดเตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศอย่างหลากหลาย เพื่อให้แรงงานไทยที่มีความประสงค์จะหางานทำ ได้สมัครงานในตำแหน่งที่ต้องการ ในส่วนผู้ที่ไม่ประสงค์จะทำงานในสถานประกอบการ ยังมีอาชีพเทรนด์ใหม่ ที่ทำรายได้ดีในขณะนี้ ได้แก่ บริการดูแลผู้สูงอายุ บริการรับ-ส่งอาหาร (Food Delivery) และบริการร้านอาหารตามออร์เดอร์ทางออนไลน์ โดยทางกรมการจัดหางานพร้อมให้ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงาน ข้อมูลตำแหน่งว่างงาน แนะนำการเตรียมความพร้อมในการสมัครงานสำหรับผู้เดินทางกลับจากต่างประเทศ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระ แนะนำแหล่งเงินทุน และแหล่งฝึกอาชีพ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการขาดรายได้ และการสำรวจความต้องการ เพื่อดำเนินการให้แรงงานกลับไปทำงานในต่างประเทศตามความประสงค์ภายหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

“ กรมการจัดหางาน ห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และจะดำเนินการเชิงรุก พร้อมจะส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด เพื่อให้แรงงานไทยทุกคนได้รับบริการด้านการส่งเสริมการมีงานทำต่อไป ” นายสุชาติฯ กล่าว