พม.ขานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส Covid19

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของไวรัส Covid19 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้มีประกาศกระทรวงฯ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) โดยได้ขอความร่วมมือมิให้บุคลากร เดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงและพื้นที่การระบาดของโรค ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือ หากมีความจำเป็นต้องเดินทางไปพื้นที่ดังกล่าว เมื่อกลับมาแล้ว ให้หยุดการมาปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าสังเกตอาการตัวเอง เป็นเวลา 14 วัน และให้ทุกหน่วยงานกำหนดแนวทางปฏิบัติสำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในอาคารของหน่วยงาน ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว อย่างเคร่งครัด

นางสาวอุษณี กล่าวต่อไปว่า นอกจากการดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ อย่างเคร่งครัดแล้ว สค. ยังได้ดำเนินการตามข้อสั่งการของ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันไวรัส Covid19 ซึ่งในส่วนของ สค. ได้เชิญชวนให้จิตอาสามาร่วมกันผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนใช้ป้องกันตนเอง โดยจิตอาสาทุกท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมการ เย็บหน้ากากอนามัย หรือการผลิตแอลกอฮอล์ล้ามือได้ที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว ทั้ง 8 แห่งทั่วประเทศ

นอกจากนี้ สค. ยังได้ให้ความร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการตัดเย็บหน้ากากอนามัยด้วยการสนับสนุนบุคลากรในการเป็นวิทยากรสอนการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ทุกคนสามารถตัดเย็บไว้ใช้เองได้ที่บ้าน ทั้งในรูปแบบของคลิปวีดิโอ และการเปิดสอนที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ด้วย ทั้งนี้ มีตัวอย่างกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว สนับสนุนและให้ความร่วมมือ ดังนี้

1. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 0 4582 6235 ได้จัดทำคลิปวีดิโอเผยแพร่วิธีการทำหน้ากากอนามัย พร้อมเปิดการฝึกอบรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ในวันที่ 16-17 มีนาคม และ 18-19 มีนาคม 2563

2. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4324 3350 ได้ตัดเย็บหน้ากากอนามัย กว่า 1,000 ชิ้น ส่งให้กับศูนย์อนามัยที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน พร้อมเปิดหลักสูตรระยะสั้นเผยแพร่การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และการทำเจลล้างมือ ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2563

3. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง โทร. 0 5482 9709 ผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้าสำหรับป้องกันฝุ่นควันไฟป่า และป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อไวรัส Covid19 แจกจ่ายให้กับประชาชน 3,๐๐๐ ชิ้น และเปิดหลักสูตรการตัดเย็บหน้ากากอนามัย ในวันที่ 7-8 มีนาคม 2563

4. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน โทร. 0 5309 2420 ต่อ24 ได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นวิทยากรในการฝึกตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละออง

5. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี โทร. 0 2583 8350 ได้สนับสนุนวิทยากร สำหรับการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า และการทำเจลล้างมือ (14-15 มีนาคม 2563)

6. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดชลบุรี โทร. 0 3824 1072 ต่อ 103 หรือ120 ได้จัดทำคลิปเผยแพร่การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อเผยแพร่ พร้อมตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้รับการฝึกอบรม

7. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย โทร. 08 1961 6676 หรือ 0 5372 3950ได้จัดทำคลิปเผยแพร่การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเปิดหลักสูตรสอนการทำหน้ากากอนามัย ใน 5 จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ โดยร่วมกับ อพม. และ ศพค.

8. ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดสงขลา โทร. 0 7458 4112 ได้จัดทำคลิปเผยแพร่การทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าเผยแพร่

นางสาวอุษณี กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงนี้การในระหว่างที่หน้ากากอนามัยแบบตลาด การเลือกใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้า ซึ่งมีข้อดี ดังนี้

1. สามารถนำมาซัก นำกลับมาใช้ซ้ำได้ ราคาไม่แพง สามารถตัดเย็บเองได้ง่ายๆ

2. ลดการใช้หน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้ง เพราะหลังจากการใช้แล้ว จะกลายเป็นขยะติดเชื้อ ต้องคำนึงถึงการทำลายที่ถูกวิธี

3. สามารถช่วยป้องกันการสัมผัสกับไวรัส ปกป้องฝุ่นละอองและฝุ่นควันได้

สำหรับท่านที่สนใจ สามารถโทรสอบถามการเปิดหลักสูตร หรือกิจกรรมการตัดเย็บหน้ากากอนามัยได้โดยตรงที่ศูนย์เรียนรู้ฯ ทั้ง 8 แห่ง ทั่วประเทศ
นางสาวอุษณี กล่าวในตอนท้าย