รฟม. จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “จิตสดใส ใจเป็นสุข รู้เท่าทัน COVID-19”

วันที่ 5 มีนาคม 2563 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ รฟม. จัดการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “จิตสดใส ใจเป็นสุข รู้เท่าทัน COVID-19” โดยมีพยาบาลวิชาชีพ จากบริษัท โกลบอล เมดิคอลเซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ แก่ผู้บริหาร พนักงาน และผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลตนเองรวมถึงคนรอบข้าง และให้มีความรู้เท่าทันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. นอกจากนี้ รฟม. ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานภายใน รฟม. โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิพนักงานและผู้มาติดต่อ อีกทั้งจัดจุดให้บริการแอลกอฮอล์ล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยภายในอาคารสำนักงานอย่างทั่วถึง