“13 มี.ค. วันช้างไทย” ทส. ปลุกจิตสำนึก – กระตุ้นคนไทย ร่วมอนุรักษ์ รักและเชิดชูช้างไทย / อ.อ.ป.เตรียมจัดงานยิ่งใหญ่ 12 – 14 มี.ค. 63 ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ จ.ลำปาง

ที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) (5 มีนาคม 2563) จัดแถลงข่าวในประเด็น “วันช้างไทย ประจำปี 2563” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ชาวไทยตระหนัก และตื่นตัวเรื่องการอนุรักษ์ช้างและเชิดชูเกียรติของ ‘ช้างไทย’ โดยมี นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษา -คณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการแถลงข่าว ร่วมด้วย แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด และนางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

นางสาวกัญจนา ศิลปอาชา ที่ปรึกษาคณะทำงานยุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่า “สืบเนื่องจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันช้างไทย และในฐานะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นหน่วยงานที่มีบทบาททางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในเรื่องนี้

ทส. โดย องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เป็นหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่มีส่วนช่วยเหลือรัฐบาล เรื่องการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทยเป็นอย่างมาก และในโอกาสวันที่ 13 มีนาคม ศกนี้ เป็นวันช้างไทย ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และยกย่องเชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทยควบคู่กับการอนุรักษ์ อ.อ.ป. จึงกำหนดจัดงาน “วันช้างไทย ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง โดยในปี 2563 นี้ จะจัดงานภายใต้คอนเซ็ป “เชิดชูคุณค่าและเกียรติของช้างไทย ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของล้านนา”

“ในฐานะที่ดิฉันเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง อยากให้ทุกภาคส่วนมีส่วนช่วยกันดูแล รักและปกป้องช้าง ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ช้างไทยอยู่คู่กับแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป”

นางพรเพ็ญ วรวิลาวัณย์ ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดเผยถึงการจัดกิจกรรมในวันช้างไทย 13 มีนาคม “อ.อ.ป. ได้จัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเชิดชูเกียรติช้างไทยในวันที่ 13 มีนาคม มาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ที่สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ (ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย) อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง ซึ่งในปี 2563 นี้ ได้กำหนดจัดกิจกรรม จำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 มีนาคม 2563 ซึ่งในแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมที่เกี่ยวกับช้างแตกต่างกันไป อาทิ การบวงสรวงองค์พระพิฆเนศวรเทพเจ้า , พิธีบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่ช้างที่เสียชีวิต , กิจกรรมการประกวดซุ้มอาหารช้างของชุมชนและสถานศึกษาในพื้นที่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมการอนุรักษ์ช้างไทย , พิธีฮ้องขวัญช้าง จัดเลี้ยงอาหารช้างบนสะโตก , กิจกรรมการทำบุญตักบาตรร่วมกับช้าง ช้างจำนวน 20 เชือกจะร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ 30 รูป เป็นต้น

ภายในงานทุกท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมช้างอาบน้ำและวิถีเลี้ยงช้างปล่อยโขลง ชื่นชมกับอิริยาบถของช้างเลี้ยงตามธรรมชาติ ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ 054 829 333 หรือที่เว็บไซต์ www.thailandelephant.org” ผอ.อ.อ.ป. กล่าว

ทางด้าน แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด หนึ่งในผู้ที่ร่วมแถลงข่าว ได้กล่าวถึงมุมมองเรื่องการอนุรักษ์และบริบาลช้างไทย ว่า “การดูแลช้างในแต่ละเชือกนั้น ต้องใช้งบประมาณในการดำเนินงานที่ค่อนข้างสูงมาก เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยเฉพาะค่าอาหาร ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ดังนั้น ทุกคนควรมีส่วนร่วม ช่วยกันดูแล ปกป้อง และให้ความสำคัญกับช้าง ให้ ‘ช้าง’ เป็นสัตว์สัญลักษณ์เคียงคู่กับแผ่นดินไทย”