ก.แรงงาน ฝึกทักษะอาชีพรั้วของชาติ ก่อนปลดประจำการ

ก.แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกทักษะอาชีพทหารก่อนปลดประจำการ ตั้งเป้าเทรนรั้วของชาติปีละกว่า 2,000 คน

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ทหารกองประจำการเป็นกำลังสำคัญในงานด้านความมั่นคง ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ การช่วยเหลือภัยพิบัติ งานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ทหารที่ปลดจากกองประจำการจะกลับสู่ภูมิลำเนาไปใช้ชีวิตประกอบสัมมาอาชีพตามที่ตนเองต้องการ การเพิ่มทักษะด้านอาชีพให้แก่ทหารกลุ่มนี้จึงเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพอิสระ หรือสมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการ กพร.จึงมีแผนพัฒนาทักษะฝีมือภายใต้โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ ให้แก่ทหารก่อนปลดประจำการ โดยในปี 2563 มีเป้าหมายดำเนินการจำนวน 2,040 คน กระจายเป้าหมายการฝึกไปทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับโอกาสในการฝึกทักษะอาชีพอย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ต้องการให้พัฒนาทักษะแรงงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานให้ดีขึ้น

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันมีการฝึกทหารก่อนปลดประจำการแล้วในหลายจังหวัด อาทิ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก (สพร.9 พิษณุโลก) ร่วมกับกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 3 ฝึกอาชีพเสริมช่างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก จำนวน 28 นาย ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองร้อยกองบัญชาการ กองทัพน้อยที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ.เมือง จ.พิษณุโลก สำหรับสพร.19 เชียงใหม่ มีกำหนดฝึกช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม ให้ทหารกองการสัตว์และเกษตรที่ 3 จำนวน 30 นาย

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครพนม(สนพ.นครพนม) มีแผนฝึกเสริมทักษะทหารก่อนปลดประจำการ ในเดือนมีนาคม 2563 จำนวน 3 รุ่น รวม 164 นาย ได้แก่ เทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 54 นาย การตัดผมชายเบื้องต้น จำนวน 55 นาย ช่างเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จำนวน 55 นาย ฝึกอบรมพร้อมกันระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2563 ณ มลฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม และสนพ.ประจวบคีรีขันธ์ มีกำหนดฝึกช่างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ช่างเชื่อมไฟฟ้าและช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ รวม 60 นาย ระหว่างวันที่ 16 – 20 มี.ค. 63 ณ สพน.ประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ กพร. ยังประสานกรมการจัดหางานแนะแนวอาชีพพร้อมแจ้งข้อมูลตำแหน่งงานว่าง รวมถึงประสานสถานประกอบกิจการที่ประสงค์รับแรงงานใหม่เข้าทำงาน เพื่อให้ทหารที่ผ่านการอบรมมีงานทำทันทีหลังการฝึกเสร็จสิ้น

“การดำเนินโครงการดังกล่าวเพื่อเพิ่มทักษะทหารที่จะปลดประจำการ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพและมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว พร้อมที่จะกลับไปเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป” อธิบดี กพร.กล่าว