‘หม่อมเต่า’ รับมาตรการเร่งด่วนนายกฯ สั่งทูตแรงงานดูแลคนงานไทยในต่างประเทศป้องกันโควิด – 19

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับลูกมาตรการเร่งด่วนนายกรัฐมนตรี สั่งการทูตแรงงาน 13 แห่ง ติดตามและดูแลคนงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศที่มีการแพร่ระบาดเของเชื้อไวรัสโควิด – 19 สร้างการรับรู้การดูแลป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข แจ้งข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ พร้อมประสานความร่วมมือกับนายจ้างให้ช่วยดูแลคนงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

วันที่ 3 มีนาคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับมาตรการเร่งด่วน สำหรับการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการป้องกันโรคและสุขภาพ และด้านการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้อง โดยมอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามและดูแลแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ซึ่งในส่วนของกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทย (สนร.) ในต่างประเทศทั้ง 13 แห่ง สร้างการรับรู้แก่แรงงานไทยที่ไปทำงานในสถานประกอบการต่าง ๆ แต่ละประเทศในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดเกี่ยวกับการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อ โดยให้ระมัดระวังติดตามสถานการณ์ และปฏิบัติตามมาตรการคำแนะนำจากหน่วยงานของทางการอย่างเคร่งครัด

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า ยังได้สั่งการให้ฝ่ายแรงงานฯ สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ ทั้ง 13 แห่ง ประสานความร่วมมือกับนายจ้างในสถานประกอบการที่แรงงานไทยทำงานอยู่ เพื่อให้ขอความร่วมมือสถานประกอบการช่วยดูแลคนงานเพื่อป้องกันการติดเชื้อ ขณะเดียวกันให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่แรงงานผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค ไลน์กลุ่ม วัดไทย ชุมชนไทย ร้านไทย อาสาสมัครแรงงาน ให้ทราบข้อมูลและมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ส่วนมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงแรงงานนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน จะดำเนินการช่วยเหลือตามภารกิจ อาทิ การเตรียมตำแหน่งงานว่างไว้รองรับ การส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ การพัฒนาทักษะฝีมือตามความต้องการ ตลอดจนการประสานนายจ้างเพื่อติดตามค่าจ้างค้างจ่าย และตรวจสอบสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานต่อไป