วิศวะมหิดล ต้อนรับเยาวชน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

เยาวชนไทยเปิดโลกอนาคตกับ…คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผศ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและกิจการนักศึกษาและทีมงาน ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภายใต้โครงการ English Program (EPLUS+) จำนวนกว่า 70 คน ในการมาเยี่ยมชมรับฟังบรรยาย การแนะแนวทางการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในอนาคต และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อเปิดโลกทัศน์ใหม่ของการศึกษาศตวรรษที่ 21 และวิชาชีพในอนาคต รองรับเทคโนโลยีดิสรัพชั่น ณ ห้อง Active Learning อาคาร 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า เยาวชนเป็นพลังร่วมขับเคลื่อนประเทศในโลกที่ไม่เหมือนเดิม เปลี่ยนแปลงรวดเร็วในยุคดิจิทัล ดิสรัพชันและเต็มไปด้วยสิงท้าทาย  คณะวิศวะมหิดลซึ่งเป็นผู้นำงานวิจัยพัฒนาและการศึกษาที่ตอบโจทย์อนาคต มีวิสัยทัศน์ก้าวสู่การเป็น World-Class Engineering มีอาจารย์ นักวิชาการและบุคลากรที่ทุ่มเท มุ่งยกระดับงานวิจัยพัฒนาและบ่มเพาะวิศวกรแห่งอนาคต ที่มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและโลกดีขึ้นกว่าเดิม

ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดสอนรวม 28 หลักสูตรแบ่งเป็นดังนี้ ระดับปริญญาตรี ประกอบด้วย 9 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี 3. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรภาคปกติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 3. สาขาวิศวกรรมเคมี 4. สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 5. สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม 6. สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับปริญญาโท ประกอบด้วย 13 หลักสูตร คือ หลักสูตรภาคปกติ ได้แก่ 1.สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 2. สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรภาคพิเศษ ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมการจัดการองค์กร 3. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 2. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ 3. วิศวกรรมเคมีบูรณาการ 4. วิศวกรรมชีวการแพทย์ 5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาระบบขนส่งทางราง  6. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 7. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี

สำหรับ ระดับปริญญาเอก ประกอบด้วย 6 หลักสูตร คือ หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 2. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และวิศวกรรม 3. สาขาวิชาวิศวกรรมเคมีบูรณาการ 4. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ำ และหลักสูตรปกติ ได้แก่ 1. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 2. สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ