กระทรวงแรงงานจัดระบบข้อมูลนายจ้าง ตอบรับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 3 มีนาคม 2563 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ พลโทนันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน ในพิธีเปิดอบรมโครงการปรับกระบวนงานการจัดทำแฟ้มนายจ้าง และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ จัดขึ้นในวันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น โดยมีนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยข้าราชการระดับสูงของสำนักงานประกันสังคม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้การต้อนรับ

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับกระบวนงานการจัดทำแฟ้มนายจ้าง และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบนโยบายเร่งด่วนในปี 2563 ให้เร่งรัด “ปฏิรูปกำลังแรงงาน” หรือ Workforce Transformation และนโยบายสำคัญในการยกระดับการให้บริการประชาชนให้เข้าถึงบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลายช่องทาง และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สำนักงานประกันสังคมจึงได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปประธรรม ซึ่งโครงการดังกล่าวมุ่งหวังจะปฏิรูประบบและวิธีการปฏิบัติราชการโดยทำให้เอกสารหลักฐานในรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลที่เรียกว่า “แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์” มาจัดการข้อมูลนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ทั่วประเทศที่มีมากถึง 926,183 แฟ้ม ให้สามารถสืบค้น เข้าถึง และให้บริการข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมยกระดับการให้บริการประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล และสามารถเข้าถึงบริการได้หลากหลายช่องทาง ทันสมัยครบวงจร

ด้านนายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรมโครงการปรับกระบวนงานการจัดทำแฟ้มนายจ้าง และอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ว่า เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถบริการนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว สมบูรณ์ ครอบคลุมทุกรายละเอียด ในการอำนวยความสะดวก ซึ่งเป็นการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 “การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ” ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการฯ ดังกล่าว กำหนดจัดในวันที่ 3 และ 4 มีนาคม 2563 จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 150 คน พร้อมกันนี้สำนักงานประกันสังคม ยังได้กำหนดให้มีพิธีเปิดโครงการจัดทำแฟ้มนายจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 นี้ และจะมีพิธีเปิดโครงการฯ ในจังหวัดที่เป็นหลักทั้ง 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลางที่จังหวัดสมุทรสาคร ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น และภาคใต้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ความสามารถไปดำเนินการตามแนวปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป