แรงงานจับมือกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉินประเทศจีน ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จับมือกระทรวงจัดการเหตุฉุกเฉิน สาธารณรัฐประชาชนจีน แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ มุ่งยกระดับการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็ว ๆนี้ ได้ร่วมหารือกับ Miss Gejin Zhao อธิบดีกรมนโยบายและข้อกำหนด กระทรวงการจัดการเหตุฉุกเฉิน สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะฯ ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์การดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ในประเทศไทย จากการหารือร่วมกันทั้งสองฝ่ายจะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล และประสบการณ์การดำเนินการด้านความปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนานโยบาย และยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในการทำงาน

อธิบดีกสร. กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลดีต่อการพัฒนาดำเนินงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของประเทศไทย ทั้งในด้านวิชาการตลอดจนกลไกในการกำกับดูแล บังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งในปีนี้ทางรัฐบาลจีนได้จัดสรรทุนให้กับเจ้าหน้าที่ของกสร. เพื่อเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัย ณ เมืองหางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย