รมช.มนัญญา เยี่ยมชมแปลงนาสาธิตร่วมอนุรักษ์

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และคณะตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ณ สหกรณ์การเกษตรนาโยง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมา จะเห็นว่า ประเทศไทยมีสินค้าทางการเกษตรที่มีคุณค่าและคุณประโยชน์มากมาย ซึ่งยังขาดในด้านการประชาสัมพันธ์ ยกตัวอย่าง ข้าวเบาช่อม่วง พริกไทยพันธุ์ปะเหลียน ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมืองที่ต้องร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนายกระดับมาตรฐานให้เข้าสู่ระบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ ขยายไปสู่การจัดจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ โดยหากขาดอุปกรณ์เครื่องมือ หรือมีปัญหาด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปใหัความรู้และพัฒนาอย่างเต็มกำลัง

ในการนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะพี่น้องเกษตรกร และเยี่ยมชมจุดเรียนรู้วิถีทำนาแบบดั้งเดิม พร้อมทั้งการสาธิตการนวดข้าว การสีข้าวด้วยครกสีและครกตำข้าว  และการฝัดข้าวด้วยกระด้ง เพื่อนำเสนอวิถีชีวิตชาวนาในแบบดั้งเดิม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาและวัฒนธรรมพื้นถิ่น จากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ โดยสหกรณ์ได้ส่งเสริมสมาชิกปลูกพืชแซมในสวนยางพารา ได้แก่ กาแฟ ลูกเดือย สาคู ซึ่งได้มีการสาธิตการแปรรูปกาแฟ ลูกเดือยและสาคู

นอกจากนี้สหกรณ์การเกษตรนาโยง ได้มีกิจกรรมชวนให้เกษตรที่อยู่ใกล้เคียงให้หวนกลับมาทำนาปลูกข้าว เนื่องจากแต่เดิมเป็นที่รกร้าง โดยสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด จะเป็นผู้สนับสนุนด้านเมล็ดพันธุ์ วิชาการ หรือเทคโนโลยีให้ฟรี พื่อต้องการให้อำเภอนาโยง กลับมาเป็นพื้นที่มีการทำนาปลูกข้าวมากที่สุดของจังหวัดตรัง และเน้นการปลูกข้าวปลอดภัยไร้สารเคมี และเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวในเดือนมกราคม สหกรณ์ได้จัดกิจกรรมลงแขก เชิญชวนหน่วยงานราชการ ชาวบ้านและนักเรียนร่วมกิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าวด้วยมือ โดยใช้แกะ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้าวของทางภาคใต้  เป็นการอนุรักษ์การทำนาแบบดั้งเดิมของชาวปักษ์ใต้ให้คงอยู่ถึงรุ่นลูกหลานต่อไปในอนาคต ซึ่งข้าวจากแปลงนาสาธิต สหกรณ์จะนำไปสีเป็นข้าวขาวและข้าวกล้องปลอดสาพิษ วางจำหน่ายที่ร้านค้าของสหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด เพื่อจำหน่ายให้กับสมาชิกสหกรณ์และผู้บริโภคทั่วไป