อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลมะขามสูง หมอดินอาสาประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลมะขามสูง ของหมอดินอาสาประจำอำเภอเมืองพิษณุโลก นายมังกร มหาชู หมู่ที่ 4 ตำบลมะขามสูง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พร้อมทั้งพบปะผู้นำชุมชนและเกษตรกร ร่วมพูดคุยหารือแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทางการเกษตรและการจัดการดินและน้ำในการเพิ่มศักยภาพการเพาะปลูกพืชเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินตำบลมะขามสูง มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน เป็นแปลงเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ส่วนหนึ่งขุดบ่อเพื่อนำน้ำมาใช้ในกิจกรรมการเกษตรและเลี้ยงปลา พื้นที่ๆ เหลือปลูกพืชหลากหลาย ได้แก่ พืชผักสวนครัว เช่น คะน้า กวางตุ้ง ไม้ผล เช่น มะนาว มะกรูด และกล้วย ซึ่งปลูกจำนวนมากเนื่องจากใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน ทั้งบริโภค จำหน่าย และนำไปใช้ทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพเพื่อปรับปรุงบำรุงดินได้ ซึ่งหมอดินมีแนวคิดว่า ถ้าทำดินให้ดีจะสามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด เมื่อปลูกพืชได้หลากหลายจะสามารถมีรายได้จากการเก็บผลผลิตจำหน่ายได้ทุกวัน นับว่าเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เห็นศักยภาพของหมอดินอาสาและชุมชน ได้แนะนำให้จัดการดินเพื่อปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงขึ้น เช่น สมุนไพร โดยปรับปรุงบำรุงดินในรูปแบบเฉพาะให้มีคุณภาพและเหมาะสมกับชนิดพืชที่ปลูก และมีการถ่ายทอดความรู้และผลจากการปฏิบัติจริงจนได้ผลของหมอดินอาสา เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจนำไปพัฒนาต่อยอดต่อไป