อธิบดีชป.กดปุ่มเดินเครื่องสูบผันน้ำจากอ่างฯประแกด-อ่างฯประแสร์ แบ่งปันน้ำ 2 จังหวัด

วันที่ 1 มี.ค. 63 ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานเปิดระบบสูบแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแกด จังหวัดจันทบุรี สู่ อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง โดยมี ว่าที่ร้อยตรี พิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปกครอง บุญชูกุศล นายอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน และนายสุริยพล นุชอนงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9 พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ คณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำวังโตนด คณะกรรมการแบ่งปันน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ให้แก่อ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง สถาบันน้ำและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท จัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด(มหาชน) และการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สถานีสูบน้ำวังประดู่ ตำบลสามพี่น้อง อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

 

ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวถึงระบบลำน้ำในลุ่มน้ำคลองวังโตนด จังหวัดจันทบุรีประกอบไปด้วยลำน้ำสำคัญ 4 สาขา ได้แก่ คลองหางแมว คลองวังโตนด คลองประแกด และคลองพวาใหญ่ กรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองประแกด ความจุเก็บกัก 60 ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองพวาใหญ่ ความจุเก็บกัก 68 ล้าน ลบ.ม. และอ่างเก็บน้ำคลองหางแมว ความจุเก็บกัก 81 ล้าน ลบ.ม. อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จในปี 2564 และ ปี 2565 ตามลำดับ ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด อยู่ระหว่างการพิจารณารายงาน EHIA ของ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(คชก.) คาดว่าจะเปิดโครงการได้ในในปี 2564 หากดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดจะสามารถเก็บกักน้ำรวมกันได้กว่า 300 ล้าน ลบ.ม.

สำหรับแผนการแบ่งปันน้ำจากลุ่มน้ำวังโตนด-ประแสร์ ปี 2563 (เฉพาะกิจ) เป็นการสูบผันน้ำด้วยระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 45.69 กิโลเมตร ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำประแกด มีปริมาณน้ำเก็บกักประมาณ 46 ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ำช่วยพื้นที่ชลประทานในพื้นที่จังหวัดระยอง 50,000 ไร่ วันละประมาณ 0.18 ล้าน ลบ.ม. กรมชลประทาน มีแผนการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแกดไปอ่างเก็บน้ำประแสร์ ในช่วงวันที่ 1-25 มีนาคม 2563 ในอัตรา 5.0 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยระบายน้ำลงสู่คลองวังโตนด จากนั้นจะใช้สถานีสูบน้ำบ้านวังประดู่ สูบน้ำส่งไปให้วันละประมาณ 432,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนี้ กรมชลประทานได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำ โครงการกลับคืนสู่สังคม เพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำคลองวังโตนด โดยมีคณะกรรมการร่วมเฉพาะกิจการแบ่งปันน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองประแกด จังหวัดจันทบุรี ไปยังอ่างเก็บน้ำประแสร์ จังหวัดระยอง ร่วมกันพิจารณาโครงการที่เกิดประโยชน์กับเกษตรกรในอำเภอแก่งหางแมว อำเภอนายายอาม และอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กรมชลประทาน ขอยืนยันว่าจะมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม อันจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำและร่วมพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศได้อย่างยั่งยืน

กรมชลประทาน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 มีนาคม 2563