วสท. ประกาศมาตรฐานป้องกันโคโรน่าไวรัส (COVID-19) สำหรับผู้มาติดต่อ อบรมสัมมนา และเจ้าหน้าที่

เพื่อร่วมมือร่วมใจรับมือไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในสถานการณ์ที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) โดย ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. ได้ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ ตามมาตรการและการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข แก่ ผู้เข้าร่วมสัมมนา ผู้มาติดต่อที่อาคาร วสท.และเจ้าหน้าที่ ให้ได้รับความปลอดภัยด้านสุขภาพสูงสุด

โดยมีมาตรการความปลอดภัยด้านสุขภาพ และการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มาอบรมสัมมนาและมาติดต่อที่อาคาร ตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

  • จัดตั้งจุดคัดกรองโดยบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของเจ้าหน้าที่ ผู้เข้ารับการอบรม-สัมมนา และผู้มาติดต่อภายในอาคาร
  • ติดตั้งเจลฆ่าเชื้อโรค ณ จุดลงทะเบียนเข้าอบรม-สัมมนา, จุดติดต่อ-ประชาสัมพันธ์ และภายในสำนักงาน
  • กำหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ติดต่อ-ประสานงานกับบุคคลภายนอก สวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
  • สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง มาเก๊า เกาหลีใต้ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ อิตาลี และอิหร่าน ในระยะเวลา 14 วัน เข้าร่วมการอบรม-สัมมนาใด ๆ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
  • กระทำการฉีดพ่นแอลกอฮอลล์ความเข้มข้น 70% ขึ้นไป ภายในพื้นที่อาคาร
  • สำรองเวชภัณฑ์ ยา และอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อในจำนวนที่เพียงพอ
  • เตรียมความพร้อม ประสานความร่วมมือกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ยึดหลักปฏิบัติตามมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงของความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันดังกล่าวอย่างเคร่งครัด และกรุณาไม่ปกปิดข้อมูลกรณีมีการซักประวัติเพิ่มเติม เพื่อสุขอนามัยของบุคลากร ผู้เข้าอบรม-สัมมนา และผู้มาติดต่อหน่วยงานทุกท่าน

อนึ่ง หากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) อาจก่อให้เกิดความขัดข้อง หรือไม่สะดวกบางประการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขออภัยมา ณ ที่นี้