เสมา 3 สั่งการเลขาธิการ กช. ดูแลเข้มสถานการณ์ไวรัส โควิด 19 ในโรงเรียนเอกชน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงสถานการณ์ ไวรัส โควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์ล่าสุดที่พบนักเรียนโรงเรียนเอกชนติดเชื้อ และเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อจากคนในครอบครัวว่า “ ตนได้กำชับให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ดูแลสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้สั่งการให้เลขาธิการ กช. มีหนังสือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) โดยกำชับโรงเรียนถือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยต้องติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างต่อเนื่องจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในประเทศกลุ่มเสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ไต้หวัน สาธารณรัฐสิงคโปร์ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศหรือพื้นที่อื่นที่ กระทรวงสาธารณสุขประกาศเพิ่มเติม (ถ้ามี)

ดร.กนกวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า “ กรณีครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้เดินทางหรือพักรอเครื่องเพื่อเดินทางผ่าน (Transit) ไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงให้หยุดปฏิบัติงานหรือหยุดเรียน เพื่อเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดการปฏิบัติงาน หรือขาดเรียน และไม่นับเป็นวันลา สำหรับกรณีผู้ปกครอง หรือบุคคลอื่นที่เดินทางไปในประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง ให้โรงเรียนแจ้งให้เฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วันเช่นกัน และไม่ควรเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเป็นการชั่วคราว รวมถึงให้โรงเรียนมีการคัดกรองครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทุกคน ทุกวัน โดยการวัดไข้ หากมีอาการสงสัยป่วย ให้สวมหน้ากากอนามัย หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์ แจ้งประวัติการเดินทาง หรือโทรสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 โดยโรงเรียนสามารถกำหนดมาตรการเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) ได้ตามสมควร

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงองค์กรหลัก ส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดทุกจังหวัด ในการขอความร่วมมือชะลอการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ รวมถึงโรงเรียนควรงดการประชุม อบรม สัมมนา ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นลักษณะมวลชน และดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียนในช่วงวันหยุดเสาร์ อาทิตย์นี้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน และเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าว และที่สำคัญการปกปิดข้อมูลจะทำให้เกิดผลเสีย จึงขอให้นักเรียน ครู และบุคลากรของโรงเรียน ที่มีอาการสุ่มเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19) แจ้งข้อมูลที่เป็นจริงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นต่อไป รวมถึงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา “ ดร.กนกวรรณ กล่าวทิ้งท้าย