กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กปน. รับโล่พระราชทานฯ รางวัลชนะเลิศ ในงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ต่อเนื่องปีที่ 4

นางลาวัณย์ ฉัตรรุ่งชีวัน รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) รับรางวัลชนะเลิศ “Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ที่มีขนาดของกองทุนต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท” เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในงานวันประกาศผลการประกวดและมอบรางวัลการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 ซึ่งรางวัลนี้มอบให้แก่กองทุนฯ ที่มีค่านิยมด้านธรรมาภิบาลในการบริหารกองทุนฯ ตลอดจนสร้างมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนในการควบคุมและตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับสมาชิก พร้อมทั้งมีรูปแบบการบริหารจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ดี และส่งเสริมบทบาทของทุกฝ่ายผ่านกระบวนการให้ความรู้ด้านต่าง ๆ