กระทรวงยุติธรรม โดย กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า และมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดอบรมสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ส่งเสริมพลังสิทธิมนุษยชน และเคารพสิทธิผู้อิ่น

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 นายสมหวัง เรืองเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม “สิทธิมนุษยชนสำหรับสื่อท้องถิ่นและสื่อชุมชน” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ บทบาทภารกิจสำคัญของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ตามนโยบายการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนสู่จังหวัดนำร่องและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงานของสื่อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน ทั้งการส่งเสริมสิทธิ การเฝ้าระวัง การเคารพสิทธิมนุษยชน การผลักดันให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิต่างๆ และการทำข่าวประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานต่างๆโดยคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ประกอบด้วย สื่อท้องถิ่น สื่อชุมชน โฆษกชุมชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีการเสวนาในประเด็น “เสริมพลังสิทธิมนุษยชนวิถีไทย : สื่อยุคใหม่ 2020 โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านสื่อสารมวลชนและสิทธิมนุษยชน เป็นผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย 1) อาจารย์ทีปวิท พงศ์ไพบูลย์ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 2) อาจารย์พิทยา จินาวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 3) ผู้ช่วยศาสตรจารย์เจษฎา ทองขาว ผู้ช่วยคณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี นายธีรยุทธ แก้วสิงห์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นอกจากนี้ ผู้เข้ารับการอบรมยังได้ร่วมกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ ในเรื่องของ สิทธิ เสรีภาพ สิทธิมนุษยชนแะการเคารพสิทธิผู้อื่น พัฒนาการและหลักการสิทธิมนุษยชน สื่อมวลชนกับการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน และช่องทางการเข้าถึกระบวนการยุติธรรมและความเป็นธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิแะเสรีภาพ คาดหวังว่าผู้เข้ารับการอบรมจะได้นำองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการทำงานในฐานะสื่อและทำหน้าที่ในการเผยแพร่หลักการด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพ และหลักสิทธิมนุษยชนไปสู่ภาคประชาชน ต่อไป