ชป.เร่งวางแนวทางช่วยเหลือน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 27 ก.พ. 63 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาของการประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมี นายวรวิทย์ บุณยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 11 นายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 แล้วเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานชลประทานที่ 11 จังหวัดนนทบุรี

ด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วยเหลือการประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 4 สาขา (ธัญบุรี บางประกง บางคล้า และฉะเชิงเทรา) กรมชลประทาน ลำเลียงน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาโดยใช้คลองชัยนาท-ป่าสัก ผ่านประตูระบายน้ำพระศรีเสาวภาค ลงสู่คลองระบายน้ำที่ 13 (คลองระพีพัฒน์แยกใต้) ในอัตราไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทั้งยังเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ปัจจุบัน กรมชลประทาน เร่งพิจารณาเพิ่มการระบายน้ำผ่านคลอง 29 ผ่านคลองระบายน้ำที่ 15 คลองระบายน้ำที่ 13 คลองบึงฝรั่ง สู่คลองพระองค์ไชยานุชิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดฤดูแล้งไปจนถึงต้นฤดูฝนนี้