ก.แรงงาน ดิวเอกชน เทรนช่างก่อสร้าง รับขยายตัวอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ฝึกอบรมยิปรอค บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา มีการลงนามความร่วมมือระหว่างนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน กับนายซิลแวง เบอแดงง์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิปซั่ม จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาทักษะฝีมือช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมป้อนตลาด แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานด้านนี้ โดยมีนายวิชัย ผิวสอาด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนางศิวารยา ศรีติรัตน์ Chief Operation Officer of Gyproc Thailand เป็นสักขีพยานในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้

นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกพร. กระทรวงแรงงาน เปิดเผยหลังจากลงนามความร่วมมือดังกล่าวว่า การขยายตัวอย่างต่อเนื่องของอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นอาคาร บ้านเรือน หรือที่พักอาศัย ส่งผลให้สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งช่างติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมเป็นหนึ่งในสาขานั้น กพร. กระทรวงแรงงาน จึงดำเนินการตามนโยบายของ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สร้างความร่วมมือ โดยตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนต่อการพัฒนากำลังแรงงานของประเทศ ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

นายธวัช กล่าวต่อไปว่า ทั้งสองหน่วยงานจึงร่วมกันจัดฝึกอบรมการติดตั้งผนังและฝ้าเพดานยิปซัมฉาบเรียบตามมาตรฐานสากลให้แก่ช่างของร้านค้าตัวแทนจำหน่ายของบริษัทและช่างก่อสร้างทั่วไป ตั้งแต่ปี 2557 มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 2,128 คน เพื่อต่อยอดความสำเร็จที่ผ่านมา ในปีนี้ (2563) ดำเนินการฝึกอบรมในพื้นที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สพร.) และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สนพ.) 11 จังหวัด ได้แก่ สพร. 3 ชลบุรี สพร. 5 นครราชสีมา สพร. 6 ขอนแก่น สพร. 9 พิษณุโลก สพร. 12 สงขลา สพร. 14 ปทุมธานี สพร. 15 พระนครศรีอยุธยา สพร. 17 ระยอง สนพ.ตาก สนพ.ประจวบคีรีขันธ์ และสนพ.สุรินทร์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การเลือกใช้ชนิดและขนาดแผ่นยิปซัมตามลักษณะของห้อง การฉาบรอยต่อ 5 ระดับ จำแนกตามลักษณะแสงที่กระทำต่อรอยต่อ ตามลักษณะของอาคาร เทคนิคการติดตั้งแผ่นยิปซัมมาตรฐานความหนา 12 มม. ทั้ง 2 ด้าน แบบสลับรอยต่อ และเทคนิคการติดตั้งฝ้าเพดานมาตรฐานความหนา 9 มม. เป็นต้น ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะมีทักษะในการปฏิบัติหน้างาน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย สวยงาม และตรงตามมาตรฐานมาตรฐานสากล ตั้งเป้าฝึกอบรมรุ่นละ 20-40 คน รวม 200-400 คนต่อปี

“คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้ประกอบอาชีพสายงานก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างอะลูมิเนียม ช่างยิปซัม มีประสบการณ์ในงานดังกล่าวไม่ต่ำกว่า 1 ปี มีสภาพร่างกายแข็งแรง สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ตลอดหลักสูตร สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 4 หรือ กองสื่อสารองค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 02 245 4035 เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้มีส่วนในการผลิตแรงงานฝีมือป้อนสู่ตลาดแรงงานได้อีกเป็นจำนวนมาก” อธิบดีกพร. กล่าวทิ้งทาย