ปภ. แนะเตรียมพร้อมรับมือ – ป้องกันการเกิดไฟป่าลุกลาม

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี หลายพื้นที่ของประเทศไทยมักประสบปัญหาการเกิดไฟป่า เนื่องจากสภาพอากาศแห้ง ต้นไม้ผลัดใบ และลมพัดแรง เมื่อเกิดเพลิงไหม้ ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็วและยากต่อการควบคุม ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการจุดไฟหาของป่าและล่าสัตว์ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่า กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรรู้เกี่ยวกับไฟป่าและข้อควรปฏิบัติในการป้องกันไฟป่า ดังนี้

สาเหตุของการเกิดไฟป่า

– ปัจจัยทางธรรมชาติ อาทิ ฟ้าผ่า กิ่งไม้เสียดสีกัน แสงแดดตกกระทบผลึกหิน

– การกระทำของมนุษย์ อาทิ การเผาไร่เตรียมพื้นที่เพาะปลูก การเก็บหาของป่าและล่าสัตว์โดยจุดไฟหรือรมควัน  การทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง

องค์ประกอบของการเกิดไฟป่า

เชื้อเพลิง อาทิ ต้นไม้ กิ่งไม้ ใบไม้แห้ง วัชพืช

ออกซิเจน ในป่ามีออกซิเจนกระจายตัวในปริมาณที่ต่างกันตามความเร็วและทิศทางลม

 – ความร้อน อาทิ ฟ้าผ่า การเสียดสีของกิ่งไม้ การจุดไฟในป่า

การป้องกันไฟป่า

– กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงบริเวณแนวชายป่าและในป่า

* เก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้ หรือหญ้าแห้งให้โล่ง มิให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อเพลิง

* ใช้วิธีฝังกลบขยะและไถกลบเศษวัชพืชแทนการเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ทำการเกษตร

– หลีกเลี่ยงการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟบริเวณแนวชายป่าและในป่า

* ไม่เผาเศษขยะหรือวัชพืชเพื่อเตรียมพื้นที่เพาะปลูก

* ไม่เผาหญ้าเพื่อทำทางเดินในป่า

* ไม่ทิ้งก้นบุหรี่ลงบนพงหญ้าแห้ง หรือบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่าย

* ไม่หาของป่าหรือล่าสัตว์ โดยการจุดไฟหรือรมควัน

หลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟบริเวณแนวชายป่าและในป่า

* ไม่ก่อกองไฟใกล้พงหญ้าแห้ง หรือบริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่าย

* หากก่อกองไฟ ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ใช้น้ำราดดับไฟให้สนิททุกครั้ง ป้องกันไฟการลุกลามเป็นไฟป่า

สร้างแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลามในพื้นที่ใกล้เคียง

* จัดทำคันดินหรือขุดร่องดินบริเวณรอบบ้านและพื้นที่การเกษตร

* ตรวจสอบแนวกันไฟไม่ให้มีต้นไม้พาดขวาง จะช่วยสกัดมิให้เพลิงลุกลามและขยายวงกว้าง