ออป.เข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ต้านโกง…เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2561 กลุ่มพนักงาน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) เข้าเยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์ต้านโกง” ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งเป็นโครงการ ที่ อ.อ.ป. จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และพฤติกรรมการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กร ตลอดจนยังเป็นการสร้างจิตสำนึก , ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจริยธรรมอันดี ตามนโยบายของ อ.อ.ป. ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ถ.พิษณุโลก